روزنامه اصلاح طلب سازندگی به راهکار جدیدی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران رسیده و آن اینکه زاکانی را برکنار کنید!

تیتر احمقانه روزنامه اصلاح طلب سازندگی
تیتر احمقانه روزنامه اصلاح طلب سازندگی

این روزنامه درباره آلودگی هوا در دوره حناچی و نجفی نظری نداشت اما فکر میکند سال گذشته که زاکانی شهردار شد، هوای تهران هم یکباره آلوده شد و راهکار هم مشخص است؛ زاکانی باید برود!