ادبیات صحبت یکی از سران اپوزسیون یعنی مجتبی واحدی را بخوانید، مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه افتاب یزد، بازجوی عزت الله سحابی،اکنون به درجه ای از تنزل رسیده که با چنین ادبیات سخیفی با مهدی محمدی صحبت میکند، البته برای من عجیب نیست ، در شرکت UPS در امریکا روزی ۲ تن بار به مشتریان تحویل میدهد و درد و خشم اون زندگی سگی را در کلمات میاورد. لینک زیر را باز کنید تا با این جانور بیشتر اشنا گردید.
این ادبیات سخیف بخوبی معرف اپوزسیون ایران است و انوقت از خودشان میپرسند چرا انقلابشان دائم به دیوار اصابت میکند.

🗣 علی جهان آرا