🔻 تاریخ، جفایتان به خون شهدا را فراموش نمی کند!
♨️ اسدالله بیات زنجانی مُهرۀ سیاسی اصلاح طلبان، به بهانۀ ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان دوباره ادعا کرده که؛ برخورد با آشوبگرانِ فتنۀ اخیر از مصادیق “اخافةالناس نبوده است”!

اسدالله بیات زنجانی
اسدالله بیات زنجانی

‼️ بیات ناجوانمردانه و بدون در نظر گرفتن خدمات بی شمار جمهوری اسلامی به بانوان ایرانی و بدون اشاره به مواضعش در جریان فتنۀ اخیر، به کنایه فاجعۀ مسمومیت را مظهر زن ستیزی و نشانۀ تجدید حیات تحجر فکری معرفی کرده است!
‼️ بیات که گویی می خواهد فراموش کند؛ فقط در بیانیۀ سرشار از خباثت هم حزبی هایش(مجمع محققین)، گروه های دینی متهم به دست داشتن در این وقایع شده اند، به طعنه می گوید: این اتفاق هیچ ربطی به اسلام ندارد!
‼️ زنجانی بدون اشاره به فتنۀ اخیر که آتشش با بیانیه های امثال خودش به پا شد و بدون آنکه چیزی از شهادت ده ها عزیز در آن فتنه بگوید، تکرار می کند که؛ برخورد با اغتشاشگران، آشوب طلبان و قاتلان شهدای فتنۀ اخیر از مصادیق “اخافه الناس” نبوده است!
♨️ زنجانی چیزی از بانیانِ بیانیه نویسِ فتنۀ اخیر نمی گوید اما برخورد جدی با بانیان فاجعۀ مسمومیت را، مطابق با تفاسیر حزبی اش فریاد می کشد!
♨️ و البته که شیطنت آلود کُد می دهد و می گوید: دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی چیزی از این ماجرا را نباید از مردم پنهان کنند!

https://vrgl.ir/pQUXA