روز گذشته رضا کیانیان، بازیگر سینما و تلوزیون در واکنش به مسمومیت دانش آموزان دختر در کشور، تصویری طراحی شده و البته توهین آمیز علیه نیرو های امنیتی، در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد. اصل تصویر توسط دنیا مدنی، بازیگر سینما، در پست اینستاگرامی منتشر شده بود و کیانیان آن را بازنشر داده است.

مفهوم این تصویر به نوعی همراستا با اتهامات کذب رسانه های معاند بوده که مسمومیت دانش آموزان را برگردن نیرو های امنیتی و انتظامی کشور انداخته است.

انتشار این استوری موجب شد تا کاربران توئیتری نسبت به این اقدام کیانیان به عنوان سلبریتی شناخته شده و بازیگر سابق صداوسیما، انتقاداتی را ایراد کرده و از بابت عدم برخورد با او توسط نهاد های مربوطه گله کنند.

رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان
رضا کیانیان ، سلبریتی بیسواد ، مسمومیت دانش آموزان