بیشرفان تاریخ را فراموش نکنید، اینها از باخت تیم ملی ایران و ناراحتی مردم ایران خوشحال شدند و نقاب از چهره برداشتند…

نازنین بنیادی و خوشحالی از باخت تیم ملی
نازنین بنیادی و خوشحالی از باخت تیم ملی
خوشحالی خبرنگار شبکه وهابی ایران اینترنشنال از باخت تیم ملی
خوشحالی خبرنگار شبکه وهابی ایران اینترنشنال از باخت تیم ملی
خوشحالی مصی علی‌نژاد از باخت تیم ملی
خوشحالی مصی علی‌نژاد از باخت تیم ملی
خوشحالی بیشرفان وطن فروش دانشگاه شریف از باخت تیم ملی ایران
خوشحالی بیشرفان وطن فروش دانشگاه شریف از باخت تیم ملی ایران

دلداری بازیکنان آمریکا با فوتبالیست های ایرانی
دلداری بازیکنان آمریکا با فوتبالیست های ایرانی

حتی بازیکنان آمریکا هم به بازیکنامون دلداری دادند ببین براندازان چقدر لجنن که ازین اشکهای ایرانیان خوشحالند.

باخت تیم ملی ایران در برابر آمریکا
باخت تیم ملی ایران در برابر آمریکا

اونا وقتی برنده میشن که بتونن نام ایران رو از همه میادین و عرصه‌های جهانی حذف کنن، تیمهای ملی رو از درون دچار فروپاشی کنن، غم و اشک بازیکنان پس از باخت رو به بی‌تفاوتی تبدیل کنن، مردم مستقل جهان رو از حمایت ایران منصرف کنن…
پروژه اصلی ترور ایران و هویت ایرانی است که شکست خورده.

خوشحالی وطن فروش های بیشرف برای باخت تیم ملی ایران
خوشحالی وطن فروش های بیشرف برای باخت تیم ملی ایران