پوریا زراعتی ( مجری رسانه سعودی وهابی ایران اینترنشنال)

جرم خانمِ داخل عکس :

۱- داشتن حجاب

۲-خوشحال بودن از بردِ تیم ملی

۳-گرفتن پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران

⛔در پیج ۷۰۰ هزار نفری عکس او را گذاشته تا به دلیل جرائم گفته شده شناسایی شده و گرفتار شود.

شعار آرمانی پوریا :

زن زندگی آزادی ‼️