اصلاح طلبان چه عزایی گرفتن برا رضا حقیقت‌نژاد!
مزدوری که توهین به مردم ایران و رهبری و حاج قاسم لق‌لقه‌ی زبانش بود.
اصلاح طلبان چه سر و سری با این آشغال‌های ضدانقلاب دارن؟

رضا حقیقت نژاد اصلاح طلبان مزدور دنیای اقتصاد اقتصاد نیوز
رضا حقیقت نژاد اصلاح طلبان مزدور دنیای اقتصاد اقتصاد نیوز

مرگ رضا حقیقت نژاد
مرگ رضا حقیقت نژاد
مرگ مشکوک رضا حقیقت نژاد
مرگ مشکوک رضا حقیقت نژاد