قاتل اصلی کیان پیرفلک علی کریمی است. استوری چند روز گذشته وی را ببینید!

کیان پیر فلک ایذه اغتشاش علی کریمی
کیان پیر فلک ایذه اغتشاش علی کریمی

دستور حمله به ماشین‌های پلاک شخصی با شیشه دودی را داده بود. خودروی خانواده پیرفلک هم شیشه دودی بود.

علی کریمی قاتل کیان پیر فلک اغتشاش
علی کریمی قاتل کیان پیر فلک اغتشاش