۴۲۳۴ آمریکایی در سال ۲۰۱۹ در زندان‌های آمریکا کشته شدند. ۹۹۰ آمریکایی بعد از دستگیری مفقود هستند و معلوم نیست کجا هستند! ۵۰ زن در آمریکا در حین دستگیری کشته شدند.

Women's rights in usa حقوق زنان در آمریکا
Women’s rights in usa حقوق زنان در آمریکا