این جماعت تا پارسال دعا می‌کردند که کاش گوسفندی بودند در مراتع سوئیس. انصافا پیشرفتشان قابل قبول است. 👇🤣😬

عربستان سعودی
عربستان سعودی

پی نوشت به ایران اینترنشنال و سایر توله های کثیف وهابیت سعودی!