پروفسور روحانی هستن، متخصص حل مشکلات در زمینه‌های مختلف تبدیل کننده ریال به پهن، بر باد دهنده ۱۸ میلیارد دلار ارز مملکت و ۶۰ تُن طلا، رئیس دولت پر از نفوذی، انگلیس درس خوانده انگلیسی ندان!

چرندیات حسن روحانی
چرندیات حسن روحانی

در زیر نمونه هایی از حل مشکلات کشور توسط روحانی و شرکا را ببینید:

https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-gn1n1lxpf7yi
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%B5%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-y8ryfymfsa7a
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-shuhip639sux
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-a3gdysr9jzsa
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-db5fuyijv7ik
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-fzyz8waqa2gt
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-frwwdrpse5qx
https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-db5fuyijv7ik