جنبش فواحش Archives - رسانه سحر پلاس

اعلام برائت نظریه پردازان مطرح دنیا از اغتشاش فواحش در ایران!

دیروز گلدستون، امروز آبراهامیان، فردا؟چند روز بعد از مصاحبه تاریخی جک گلدستون علیه “شورش زن، زندگی، آزادی” که پرسشهای جدی را نسبت به وقوع انقلاب در ایران مطرح کرد. https://vrgl.ir/FIyj6…

ادامه خواندن